Buurtbus Beerzerveld wordt binnenkort aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Hierdoor genieten donateurs belastingvoordeel.

 

Om als ANBI aangemerkt te worden, zijn we verplicht om een aantal gegevens te publiceren.

 

Vermelding in ANBI-register:

Bekijk onze, toekomstige, vermelding in het ANBI-register van de Belastingdienst.

(zoek op Buurtbusvereniging Beerzerveld e.o. te Beerzerveld)

 

Hieronder de noodzakelijke gegevens:

Naam:            Buurtbusvereniging Beerzerveld en omstreken

RSIN/fisc nr:  xxxxxxxxx

Contact:         info@buurtbusbeerzerveld.nl

Doel en oogmerk:
Artikel 2 van de statuten Buurtbusvereniging Beerzerveld en omstreken 2023.
1. Het doel van de vereniging is:
a. het met de door de Ministerie van Verkeer en Waterstaat gestelde richtlijnen
zo goed mogelijk uitvoeren van het buurtbusproject ten behoeve van de
inwoners van Beerzerveld, Mariënberg, Hardenberg en omstreken, in de
gemeente Ommen en Hardenberg, zoals is vastgesteld en eventueel zal
worden gewijzigd bij de vergunning van de Commissie Vervoervergunningen;
b. het uitoefenen van het bestuur over- en/of het oprichten van- en/of het
deelnemen in- en/of het samenwerken met (een) andere algemeen nut
beogende instelling(en);
alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. al datgene te doen wat nodig is om het buurtbusproject als bovenbedoeld zo
goed mogelijk te laten functioneren;
b. overleg te voeren met de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid en met bij
het openbaar vervoer betrokken personen en organisaties, ter optimalisering
van de openbaar vervoersmogelijkheden in het betrokken gebied;
c. al datgene te doen respectievelijk na te streven, wat in overeenstemming is
met het gestelde doel.
3. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

 

   Ruimte voor jaarrekening, sponsors-link